Beheer van gelden

img1C8

Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal, zo direct mogelijk, besteed (gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging). De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel, reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties. Veelal worden de kosten van reizen etc. door het bestuur voor eigen rekening genomen.

De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun diensten.

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen.

Als rentebaten wordt verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen rente uit hoofde van uitstaande banksaldi.