ANBI status

Sinds 18 juni 2013 heeft de Stichting Beheer Kasteel Teylingen officieel een ANBI status.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

001

Stichting Beheer kasteel Teylingen is een Culturele ANBI.

Een culturele ANBI is een ANBI die o.a. actief is in de beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg). Hieronder valt bijvoorbeeld Stichting Beheer kasteel Teylingen.

Een ANBI instellingen heeft een aantal belastingvoordelen, zoals:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

006

Een instelling moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een ANBI status te kunnen verwerven zoals bijvoorbeeld:

 • Een instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang.
 • Een instelling heeft met haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • Een instelling en de mensen die bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van een instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • Een instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • Een instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • Een instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • Een instelling moet aan administratieve verplichtingen voldoen.
 • Een instelling moet een aantal gegevens publiceren op een internetsite.

Alles over de regels van een ANBI kunt u HIER vinden.

Bron: Belastingdienst